Instagramda çeşmelerinden

web saýtynda täze şrift köp Instagramda ulanylar tapyp bilersiňiz. Instagramda üçin şrift giň bir birini bar. Başga adaty şrift, siz saýlaw Instagram üçin hiç hili owadan ýazuw döredip bilersiňiz. Islendik ýazylan we bu ýerde döredilen tekstleri-de ulanyjy adyňyzy ýa-da ýagdaý, profil gazeti ýa-da Hekaýatlar, poçta ýa-comment bolsun bolsa, Instagram Profile islendik geçirijisi kopyalanıp eklenebilir. bellediler, galyň, italik ýa-da üsti çyzylgy: Mundan başga-da, dürli ýazuw web saýtyndan ulanylyp bilner.

Online Tekst Generator😍👻ⓢⓔⓔ ⓡⓔⓢⓤⓛⓣ 😎👑

owadan bir şrift döretmek üçin

Siziň Instagram Profile web saýty wekilleriniň islendik şriftiň ulanmak üçin, ýörite saýt penjiresini zerur teksti ýazyň we halaýan islendik tipini saýlamak üçin bolar. Onsoň site owadan harplar bilen tekst görnüşlerini geçirmek mümkin bolar. Sebäpli Bu şema siziň Instagramda täze ýazuw goşmak we özboluşly tertibi öndürilen mümkin bolar. web saýty ulanmak hem tertibi başlygy we habar ýa-da beýanat beren Instagramda fontları üýtgedip bilersiňiz.

nyşanlary

häzirki zaman dünýäde-de Instagramda bloglama bolsa Habary hakykatdan özboluşly üpjün etmek maksady bilen ýörite nyşanlary gerek bolar. Başga tekst dürli, siz Instagramda simgelerini enjamlaşdyrmak uly nobatda tapyp bilersiňiz. Mysal üçin, bu ýerde size Instagram ulanyjy üçin tick nyşanyny geçirmek mümkin bolar. Eger-de web saýtyndan profile goşmak isleýän bu siziň Instagramda islendik nyşanlary geçirmek mümkin bolar.

sanly nyşanlaryň

ady ýa-da profil sözbaşysynyň astynda dolduryp, bir Instagram habar ýazylanda ulanylar nähili birnäçe nyşanlary bilmeli Instagramda bloglama bolsa mazmun düz etmek gerek. Şonuň üçin, bir Instagram ýazylan näçe nyşanlary bar?

Instagram tekst görä Suratlar üçin has sosial ulgam; Şonuň üçin, poçta möçberi çäklidir. limit habar başyna 2200 nyşanlary bar. We profil gazeti näçe nyşanlary bar näme? Profil başlygy üçin maglumat goşmak üçin 150 nyşanlary zerur maglumatyňyz blankada görkezilen bolar. Instagramda ýylda şeýle hem symbol serhedine bar: bir düşündirişiňi gysga iki nyşanlary we uzak 1000 nyşanlary ýazmak mümkin däldir.

Emojis

Mundan başga-da web saýty Instagram üçin dürli emojis döredip bilersiňiz. Siz Instagram habar we hekaýalary hem biziň web saýtynda döredilen emojis goşmak.

beýan

site-de Instagramda üçin adatdan daşary emoticons döretmek bir wezipe bar. Profil beýan etmek üçin uly nygtap tarapdan tapyp bilersiňiz. nygtap, web saýtyndan goşulan we Instagramda paste bolmaly: poçta ýa-da gürrüňini emoticons goşup desen, tekstleri we emojis üçin ulanylýan bir meňzeş.

Ýunikodsyz

web saýty operatiw düşünje dürli Ýunikodsyz nyşanlary ulanyp, dürli stilleriň döretmegiň esasy. Şonuň üçin tehniki web saýty ýazuw döretmek, emma Instagramda bilen özara Ýunikodsyz glifleri bir ýere däldir. Ýunikodsyz Instagram näme?

Ähli kompýuter maglumatlary ikitaraplaýyn görnüşde (sıfır we bolanlaryň dürli kombinasyonlarda) saklanylýar. Eger-de häzirki wagtda sıfır we bolanlar hökmünde serwer saklanylýar okamak hat-tekst. kompýuter döwrüniň başynda her üretici özara kod barada öz pikir dürli tekst nyşanlary görkezýär üçin ulanylar boldy.

1980-nji ýyllarda özara kod Ýunikodsyz sebäpli standartlaşdyrylan boldy. Ýunikodsyz tekst nyşanlarynyň uniwersal wezipesini iş halkara standartlaşdyrmak häkimiýet bar.

Ýunikodsyz ozal, her programmer saklanýan we tekst etmegiň öz usullaryny ulanylýar; Şonuň üçin, dürli programmaçylarynyň döredilen iki programma hyzmatdaşlyga mejbur her wagt «terjimeçi» dörediler boldy.

Sebäpli umumy standart geçmek gaty çylşyrymly we ähli guramalar tekst Nyşan kodlama bitewi ulgamyna üstaşyr istedim aslynda, Ýunikodsyz modası, şol sanda, ulgamlaryny goldamak üçin dürli nyşanlarynyň nobatda amala boldy. Geljekde sanly nyşanlaryň katlanarak tizlik bilen ösdi we häzirki wagtda müňlerçe adamyň bar. emoticons hem tekst nyşanlary bar; Şonuň üçin, her gün gelmeginiň ähli emoticons hem Unicode geçýär.

ilkinji 128 Ýunikodsyz nyşanlary latyn elipbiýi bar ASCII nyşanlary bar. Emma Ýunikodsyz has 128 nyşanlary köp öz içine alýar we olaryň köpüsi Latin nyşana meňzeş, emma hat batyrgaılyk ýa-da modelleri barada tapawudy bar. Bu bellikler döretmek üçin ulanylyp bilner «pseudoalphabets» adaty ASCII tekst meňzeşligi, ýöne käbir tapawutlary bolan: diılen ýazmaça tersine ýa-da bellediler, has bold bolmak!

«Jikme» möhletli aslynda dürli ýa-da Ýunikodsyz Glifler'i gabat şekilli ya aňladıar. Sen tiplerini Comic Sansyň we Arial, eşitdim bolmaly. tekstleri döreýiş döwründe biziň web saýty tarapyndan döredilen zatlar, emojis ýa-da web saýty ulanylmagy, kopyalayınız bu emoticons, şeýle-de maglumat, aslynda her bir şrift bar nyşanlary bar. Şonuň üçin, italik we siziň Instagram Profile ony ulanmak üçin döreden beýleki jikme-jik harplar bilen tekst mysal üçin harp A we B ýaly aýry nyşanlary, aslynda bar.

Eýsem, näme üçin web saýtynda bu ýörite ýazuw gerek? adaty ýazuw ýerde wekilçilik bolsa, geçirmek we olary yapıştırmak mümkin däl! göçürmek nyşanlary adaty ASCII nyşanlary bolar we site eýesi tarapyndan kesgitlenen käbir saýtlara bilen görkezilýär bolar, sebäbi Mysal üçin, siziň Instagram bio içine Comic Sansyň käbir söz goşmak mümkin bolmaz.

Emma, ​​«öýkünmek» tertibi owadan ýazuw beıle tekstleri ulanyp bilersiňiz-belli stilleriň bolan käbir şrift ýaly göz ýa-da Ýunikodsyz nyşanlarynyň ya arkaly bolsa, (galyň, italik bellediler ýa-da mysal üçin, tersine) at ýa-da Instagram habar bar.